Onze school kan een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit diverse fondsen. Sponsoring door bedrijven of instellingen is ook mogelijk. Het geld wordt besteed aan een van tevoren vastgesteld doel.

Onze school conformeert zich aan het “Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2019”. Dit houdt onder meer in dat:

  • Sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en     de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen.
  • Sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersonen van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs.
  • De school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren.
  • Sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te respecteren.
  • Aanvragen voor sponsoring worden getoetst door het managementteam en de (G)MR.

Lees HIER meer