De MR is de brug van ouders naar de directie; de ouders in de MR zitten er als vertegenwoordigers van alle ouders! De teamleden in de MR vertegenwoordigen, op hun beurt, het volledige team van de school. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.

De MR wil invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten zoals deze vastgelegd zijn in het medezeggenschapsreglement MR VCO Oost-Nederland en door het stellen van kritische vragen en het geven van adviezen.

De MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden. Indien nodig schuift de directeur ook aan als het gaat om het verstrekken van informatie aan de MR.

Oudergeleding:

Men. J. Ak (voorzitter)

Mevr. C. vd Hulst

 

Personeelsgeleding:

Mevr. B. Ceven

Men.  R. Kobes

 

GMR

De MR wordt van informatie voorzien door de directeur, de GMR, het personeel en de ouders. Omgekeerd voorziet de MR de ouders, het personeel, de GMR en de directeur van informatie. De GMR en de MR opereren ieder afzonderlijk van elkaar. Het bestuur communiceert rechtstreeks met de GMR en indirect via de algemeen directeur naar de directeur met de MR.

 

Vragen, opmerkingen en klachten

Als ouders of teamleden vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken op de Prins Mauritsschool, dan kunnen zij daarvoor altijd één van de MR-leden benaderen. De MR vindt het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over wat er leeft onder de ouders en de leerkrachten. Als een ouder een klacht voorlegt aan de MR is dat prima, wanneer de ouder hierover eerst bij de leerkracht en/of directie is geweest. Ook kunt een e-mail sturen aan mr@prinsmauritsvco.nl

 

Adviesrecht en instemmingsrecht

Voorbeelden van adviesrecht:

  • Het kwaliteitsonderzoek dat jaarlijks wordt gehouden
  • Het jaarverslag
  • De eindafrekening

Voorbeelden van instemmingsrecht:

  • Het 4-jaren Schoolplan
  • De jaarlijkse schoolgids
  • De begroting van de organisatie en bijbehorende beleidsvoornemens.

Voor meer informatie, zie de wet Medezeggenschapsraad 2007 of vraag de voorzitter van de MR.